We procure the most needed drugs for Chinese patients globally. We procure the most needed drugs for Chinese patients globally.

 Pls send mail to find more information and your interesting content to the following relative mail:

Market Region Geographical Region Division Mail
1st Marketing Region Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Inner Mongolia, Shanxi, Beijing, Tianjin, Hebei, Shandong sale@gowmo.com
2nd Marketing Region Yunnan, Guizhou, Hunan, Guangxi, Guangzhou mark@gowmo.com
3rd Marketing Region Xizang, Sichuan, Chongqing, Hubei, Jiangxi, Fujian, Zhejiang, Shanghai sold@gowmo.com
4th Marketing Region Xinjiang, Ningxia, Gansu, Shanxi, Henan, Anhui, Jiangsu sell@gowmo.com